در پی بی تدبیری مسئولین:

گرانی نان،فریاد نانواها را هم در آورد

حیاو نیوز: این روزها بحث نان و نانوایی جزو حرف و حدیث های روزمره مردم ورسانه ها و به طبع آن مسئولین می باشد . افزایش قیمتی که جهت حمایت از نانوایی ها و جبران هزینه هایی است که در پی افزایش قیمت حامل های انرژی به آنها تحمیل شده بود و به مدت سه سال ادامه داشت... 

همه اخبار