ایران در ۱۱ سال بعد…

“ایران در سال ۱۴۰۴ باید قدرت اقتصادی اول منطقه باشد.” این را سند چشم انداز ایران در ۱۴۰۴ می گوید که مهم ترین سند قانونی ایران بعد از قانون اساسی است. تنها ۱۱ سال تا ۱۴۰۴ باقی است و این در حالی است که: – تورم برغم کنترل نسبی آن در یک و نیم سال گذشته... 

همه اخبار