بعضی ها از تشکل و تجمع می ترسند

پایگاه تحلیلی خبری خیاو نیوز نجفقلی مشکبار: بعضی ها از تشکل و تجمع می ترسند، هر چند به ظاهر از اتحاد و اتفاق حرف می زنند.و این شهر از همین ترس بیهوده وکمبود و یا بهتر بگوییم از نبود جلسات و تشکل های مردمی رنج می برد تشکل و تجمعی که در آن هیچ مسئول و مامور... 

همه اخبار