سید مهدی ابراهیم زاده:

مهران فاطمی و انتخابش

سید مهدی ابراهیم زاده:  با توجه به انتخاب قطعی فاطمی می توان حدس زد او شانس پیروزی مهندس ملکی در انتخابات اسفند را بیش از سایر رقبا می داند، که در صورت به بار نشستن ثمراتش می توان او را در مراتب عالی اجرایی در شهرستان دید. مهران فاطمی عضو خوش نام و خوش... 

همه اخبار