عدیل سروی:

هفته اردبیل فرصتی برای نمایش فرهنگ اصیل عشایر استان است

خیاو نیوز:عدیل سروی در جلسه تبیین برنامه های هفته فرهنگی اردبیل در بخش کشاورزی افزود: باید در این هفته توانمندیهای تولیدی کشاورزی استان و بویژه فرهنگ اصیل عشایری ارائه و عرضه شود. وی ادامه داد: برگزاری هفته فرهنگی اردبیل در تهران فرصت بسیار ارزنده ای... 

همه اخبار