سمینار علمی و آموزشی شیمی در مشگین شهر برگزار شد

خیاونیوز: علی نوری زاده دبیر این سمینار گفت: سال ۲۰۱۱ از سوی سازمان ملل با شعار شیمی زندگی ما ، آینده ما نام گذاری شده است. وی هدف از نام گذاری این علم را بردن علم شیمی به درون خانه های مردم ذکر کرد. وی گفت: در این سمینار سه روزه که برای اولین بار در استان... 

همه اخبار