در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مطرح شد :

معتاد و کارتن خواب زن و مرد در مشکین شهر /نیمی از معتادان از جمعیت شاغل می باشند

فرماندار مشکین شهر در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استفاده حداکثری از ظرفیت تمام ادارات و نهادهای فرهنگی را جهت پیشگیری و مبارزه با اعتیاد راخواستار شد . وی افزود : متاسفانه قباحت و زشتی مواد مخدر در جامعه از بین رفته است و انزجار از این پدیده... 

همه اخبار