شایعه تا واقعیت انتخاباتی شروع به کار کرد

خیاو نیوز در نظر دارد،در طول ایام انتخابات به دلیل انتشار فراوان شایعات در شبکه های مجازی با بررسی این شایعات و نشر واقعیت، جامعه را از اینگونه مسائل آگاه و واقف سازد با ما و خانواده ی خیاو نیوز همراه باشید. شایعه …………………………………….. یکی... 

همه اخبار