همزمان با نزدیکی به پایان سال، جزئیات عمومی سایت های مشکین فردا، مشکین سلام، ورزش مشکین و ایلقارنیوز منتشر شد:

بررسی تخصصی سایت های خبری مشکین شهر-قسمت آخر

خیاونیوز: در قسمت اول، به بررسی چهار سایت خیاونیوز، وراوی، مشکین رسا و کیهان مشکین پرداختیم و اکنون در قسمت آخر این بررسی ها، به بررسی چهار سایت مشکین فردا، مشکین سلام، ورزش مشکین و ایلقارنیوز می پردازیم. توجه: کلیه اطلاعات منتشر شده در این یادداشت،... 

همه اخبار