تقدیر و تشکر خانواده شهید حاج اکبر موسوی سادات از مردم مشگین شهر(عکس)

تقدیر و تشکر خانواده شهید حاج اکبر موسوی سادات از مردم مشگین شهر(عکس) برای مشاهده بهتر عکس را روی سیستم خود دخیره کرده و سپس بخوانید  

همه اخبار