رئیس اداره ارشاد مشگین‌شهر:

یکسان دانستن رسالت خبرنگاران با پیامبران!

به گزارش خیاونیوز ، محمد رستمی در نشست خبری با اصحاب رسانه در مشگین‌شهر اظهار داشت: خبرنگاران به لحاظ شرایط شغلی نسبت به علوم زیادی اشرافیت دارند و در مسیر رسانه قلم خبرنگار در توسعه و پیشرفت منطقه اهمیت زیادی دارد از این رو این قشر باید مراقب قلم‌هایشان... 

همه اخبار