رئیس دادگستری مشگین‌شهر:

مرکز مشاوره قضایی دادگستری مشگین‌شهر ایجاد می‌شود

رئیس دادگستری مشگین‌شهر با بیان اینکه مرکز مشاوره قضایی دادگستری مشگین‌شهر ایجاد می‌شود گفت: ۴۰ درصد از پرونده‌های موجود در دادگستری مشگین‌شهر مربوط به دستگا‌ه‌های اجرایی در داخل ادارات قابل رسیدگی است.  لطیف سروی در شورای اداری دادگستری مشگین‌شهر... 

همه اخبار