ذوق نماینده شدن و بیماری خود بزرگ بینی

      خرسندم از اینکه خداوند متعال عنایت دوباره ای داشت تا شاهد فرا رسیدن دموکراسی دیگری در شهرستان و کشور عزیزمان باشیم. حال ضرورت در این است که با تمام وجود برای پرشورتر برگزار شدن این فرآیند بزرگ هرچه داریم به کار بندیم. نکته اصلی اینجاست که آیا حضور... 

همه اخبار