فرماندار مشگین شهر:

خدمات تخصصی درمان مطالبه مردم مشگین شهر است

خیاو نیوز:ابراهیم امامی ظهر پنج شنبه در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: راه اندازی بخش تخصصی و افزایش تخت های بیمارستانی که ازدستاوردهای سفر وزیر بهداشت و درمان به شهرستان بود خواست عموم مردم است. وی با بیان اینکه ۹۱درصد مردم رضایتمندی خود... 

همه اخبار