یادداشت

رویش جنگل های جدید در جنوب غربی مشگین شهر

خیاونیوز:  امروزه، جنگل یکی از گران قیمت ترین ثروت های طبیعی و ملی محسوب می شود حفظ و نگهداری آن هم به دلیل نقش آفرینی های – اقتصادی – اقلیمی – فرهنگی و اجتماعی این ثروت عظیم خدادادی برای هر ملتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .فراتر از آن تاثیر و نقش تعدیل... 

همه اخبار