جوابیه منابع طبیعی به خبر تصرف بخشی از زمین های زراعی روستای کوجنق

به گزارش خیاو نیوز،در این جوابیه آمده است: ((فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود))                مقام معظم رهبری مدیر مسئول محترم سایت خبری خیاو نیوز با سلام و دعای خیر    احتراماً، درخصوص خبر منتشره درآن سایت مبنی برتصرف زمین های کشاورزی... 

همه اخبار