اصلاح طلبان و برخی فرصت طلبان

نکته: هرچند که در عرصه فضای سیاسی واجتماعی کشور ما واژه اصلاح طلبی مترادف با نوعی از گفتمان حزبی وامیال گروهای خاص ودر تقابل با اندیشه های اصولگرایان شناخته شده وبه یکی از نمادها وآرمهای حزبی تبدیل گشته ،اما بایددرنظر داشت که تفکر اصلاح طلبی ،مسیر وآرمانی... 

همه اخبار