انحراف در اجرای هدفمندی روستاییان را به سوی شهرها سرازیر کرده است

مشگین شهر-خیاونیوز:یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر و عضو کمسیون کشاورزی مجلس با اشاره به کاهش جمعیت روستایی کشور در سالهای اخیر،به مهر گفت:انحراف در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت نقدی یارانه ها  به این شکل به همراه بعضی موارد دیگر باعث افزایش... 

همه اخبار