منفعت شخصی یا کار برای خدا ؟

بنویسیم گروههای مردم نهاد بخوانیم کاندیداهای آینده شورای شهر!!

اسماعیل رحیمی :بی شک تا حالا  دقت کرده اید که شهروندان کشورهای در حال توسعه و جهان سومی  اکثرا از رفتارها و نحوه زندگی مردمان کشورهای توسعه یافته تقلید کرده و یا دست کم دوست دارند شبیه  آنها به نظر برسند که با توجه به فرهنگ و آداب رسوم هر جامعه ای قطعا... 

همه اخبار