نظر شما همشهریان مشگین شهری در مورد گروه تروریستی داعش

خیاونیوز: تصمیم بر این گرفتیم که شما همشهریان عزیز و سایر مراجعه کنندگان به این سایت خبری نظرات خود را در مورد گروه تروریستی داعش که اخیرا نیز در عراق از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده اند بیان بدارید. این که این گروه تروریستی عاقبتش چه خواهد شد،و سردمداران... 

همه اخبار