عضو شورای اسلامی مشگین شهر:

اعضای شورای اسلامی مشکین شهر٬ سخنگوی انتخاباتی ندارند!

خیاو نیوز:  با توجه به اینکه اخیراً مطلبی با عنوان«…به غریبانی پناه می برم» در ارتباط با اظهارات یکی از اعضای شورای اسامی شهر منتشر شده که استنادی هم نسبت به آن اظهارات ارائه نشده است، اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر را تحت نفوذ و سیطره... 

همه اخبار