معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اردبیل

انتخابات خانه مطبوعات هنوز تایید نشده / به شکایات رسیدگی می شود

خیاو نیوز:فرزاد شفاهی ،بیش از صد نفر از اعضای خانه مطبوعات به روند برگزاری انتخابات خانه مطبوعات اعتراض کرده اند که در قالب نامه ای به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل شده است. وی با بیان این که برای حل مشکلات خانه مطبوعات جلسه ویژه ای برگزار خواهد... 

همه اخبار