بعد از پالم:

شیر وایتکس دار هم وارد بازار شد

خیاونیوز به نقل از مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: استفاده از آهک و مدفوع گوسفند در مراکز نگهداری شیر مشاهده نشده است. فرهاد پورفرضی صریح کرد: در پی برخی گزارشات مبنی بر استفاده از مواد نگه دارنده غیر مجاز در کارخانه ها و مراکز نگهداری شیر،... 

همه اخبار