گزارش بدون شرح در مورد یکی از پروژه های نوسازی مدارس استان اردبیل

خیاونیوز: این گزارش و مستندات پیوستی مربوط میشود به بزرگترین و مهمترین پروژه در حال اجرای اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل، بنام مجتمع آموزشی حیات طیبه اردبیل به آدرس واقع در اردبیل، فاز دو شهرک کارشناسان، خیابان فرهنگ گزارش حاضر کاملا منصفانه و... 

همه اخبار