به بهانه ی عدم همکاری مسئولین با سرمایه گذاران/

سرمایه گذارانی که چشم به راه تسهیلات بانکی و حمایت دولت هستند

یادداشتی از سینا اسدی     ۹۴/۷/۲۵ چند ماهی از طلوع رنگین خورشید از پشت پلی از جنس امید نمی گذرد که این امید و طلوع رنگین با وعده و وعید های تو خالی برخی تبدیل به غروبی دهشتناک شده است که در میان مه شدید خود نمایی، زوزه ی گرگانی!! به گوش می رسد که انسان آزرده... 

همه اخبار