سریال تداوم حضور مسئولین کشوری در مشگین شهر :

حضور معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشوردر مشکین شهر

به گزارش خیاونیوز با دعوت مظلومی شهردار مشگین شهر  معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مشگین شهر حضور یافت و از برخی پروژه ها و فعالیتهای عمرانی شهرداری بازدید بعمل آوردند . معانی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان... 

همه اخبار