در کنار مظلومیت قرآن کریم:

حیف و میل بیت المال برای جشنواره های بی ثمر

خیاو نیوز: به گزارش خیاو نیوز به نقل از سبلان نیوز ،کیست که نداند اهمیت و نقش قرآن در زندگی و حیات بشر تا چه اندازه است؟ در توصیف قرآن همین بس که پیامبر اکرم فرمودند “قرآن از همه چیز خدا برتر است.” و فرمودند: “برتری قرآن بر سایر سخنان مانند برتری خداوند... 

همه اخبار