برنامه های آینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

به گزارش خیاو نیوز، به مناسبت آغاز هفته پژوهش و فناوری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گفت: تمرکز اصلی مرکز تحقیقات برای آینده توسعه کشاورزی استان در ابعاد مختلف پژوهشی و آموزشی با برنامه ریزی صحیح و منطقی در جهت توسعه کشاورزی... 

همه اخبار