یکی از روسای سابق آموزش و پرورش:

آقای رئیس آموزش پرورش اگر نمی توانید، استعفا دهید!

خیاو نیوز: در شورای آموزش و پرورش مشگین شهرکه برای اولین بار و به همت فرماندار جدید شهرستان مشگین شهر از روسای سابق آموزش و پرورش برای حضور در این مراسم دعوت شده بود،اکبر مردانی یکی از فرهنگیان شهرستان مشگین شهر گفت:  برخی از معلمان با سابقه با ۲۰۰ هزار... 

همه اخبار