مدیرکل انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی:

برخورد با رئیسی که مدرک فروشی می‌کرد

روایت مدیرکل انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی از انتصاب روسای واحدها در روزنامه ی فرهیختگان: مخالفت سیاسی سبب عزل مدیران نمی‌شود  فرهیختگان| بی‌شک این روزها می‌توان دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ارگان‌های غیردولتی و آموزشی در... 

همه اخبار