دکتر مهرداد محرم زاده

رئیس دانشگاه پیام نور اردبیل شد

خیاو نیوز:در مراسمی ، دکتر ولی الله خوش طینت رئیس دانشگاه پیام نور استان جای خود را به دکتر مهرداد محرم زاده داد.دکتر مهرداد محرم زاده از مدیران برجسته دولت اصلاحات است و ریاست پیام نور مشگین  شهر را در کارنامه خود دارد.دکتر مهرداد محرم زاده دانشیار پایه... 

همه اخبار