چه کسی پاسخ می دهد؟ – محمد.ر

چه کسی پاسخ می دهد؟ ارسالی های شما به خیاو نیوز: یک شهروند، درایمیلی که به سایت ارسال کرده است چنین گفته است: چشم هایش تر و بغضی سنگین در صدایش بود،یک مادر از محروم ترین قشر شهر خودمان که کم هم نیستند،تنها دارایی اش که انگشتری طلای کهنه ای بودرا فروخته... 

همه اخبار