مصاحبه با مستند سازو کارگردان مشگین شهری در مورد فیلم های انتخاباتی:

فیلمسازی هنر جراحی مغزاست /مستند انتخاباتی همچون یک طرح عمرانی باید قوی باشد

به بهانه مباحث فیلم های انتخاباتی گفتوگوی اختصاصی با سید رضا موسوی فیلمساز و مستند ساز شهرستان ترتیب داده شد که خوب است در ابتدا به خلاصه ای از فعالیت ایشان اشاره نماییم تا بیشتر با ایشان آشنا شوید سید رضا متولد۱۳۵۲است از سال ۱۳۶۷فعالیت هنری خود با... 

همه اخبار