اظهارات فیتیله ای عباسزاده ی مشگینی:

چرا فتیله توهین به اقوام را با ابزار “قانون” پایین نمی کشیم؟

یک رسم تربیتی نانوشته ای در بین خانواده های نجیب و با معرفت مناطق آذربایجان وجود دارد و آن اینکه وقتی کودکی خردسال به یک نفر توهین یا فحش می گویند حتما او را وادار می کنند که دهانش را بشوید و آب بکشد. به نظر من با این قاعده اگر کسی به اعتقادات و ارزشهای... 

همه اخبار