آیا دکتر ملکی با انتصاب فرماندار غیر بومی دست به ریسک بزرگی می زند؟

سینا اسدی-خیاو نیوز: چند روزی است که موضوع فرمانداری مشگین شهر ،واین که تغییر می یابد و  یا  اینکه با حمایت بخش وسیعی از افکار عمومی  در سمت خود باقی می ماند،نقل وقول محافل سیاسی درشهرستان وافکار عمومی می باشد. ابراهیم امامی  که در حدود سه سال است عالی... 

همه اخبار