علی زین العابدینی

پل معلق در حوزه ی گردشگری به شهر ما آبرو داده است

 حاج علی زین العابدینی  که برای عبور از پل معلق به این مرکز گردشگری آمده بود در پاسخ به سوال غافلگیرانه خبرنگار خیاو نیوز مبنی بر اینکه نظر جامع شما در مورد پل معلق چیست گفت: من تشکر میکنم که این سوال را از من پرسید که البته خوب این سوال و حضور شما غافلگیرانه... 

همه اخبار