فوتوکاتور خیاونیوز/عزل و نصب تا جام

فوتوکاتور خیاونیوز/عزل و نصب تا جام در پی انتقادات شدید به نماینده شهرستان در مورد دخالت در عزل و نصب ها! در پی اعتراض شهروندان در مورد نان های طبخ شده شنیده می شود که شهرداری مشگین شهر بدهی میلیاردی دارد/سیامک مظلومی شهردار منتخب شورا پیگیری رسانه... 

همه اخبار