حاشیه نویسی درباره هفته فرهنگی اردبیل:

تجربه برگزاری هفته فرهنگی پشت درهای بسته/محرومیت رسانه ها و بهانه مدیر

خیاو نیوز:تجربه نشان می دهد برنامه های تبلیغی موفق از ابزار گسترده رسانه بهره می گیرند. رسانه در مقام اطلاع رسانی و خبر سازی علاوه بر اعلام بروز و ظهور و وقوع یک پدیده و واقعه خاص زمینه ساز ارتباط گروه های مختلف جامعه بوده و در واقع نقش کلیدی در تحولات... 

همه اخبار