موضوعات مهمی که منجرشده تا اقتصاد مشگین شهرضعیف بماند.

خیاو نیوز به نقل از گروه تلگرامی مشگین شهری های مقیم تهران ۱-توجه ونگاه ضعیف استانی :متاسفانه از موقعی که استان اردبیل شکل گرفت وشهرسرعین پایلوت توریستی تعیین شد ضعف مدیریت استانی ونگاه وتوجه آن به سرعین منجرشد عملا مشگین شهر فراموش شده وبودجه شهری... 

همه اخبار