در پی ارجاع پرونده نگین بتن از صنعت و معدن به تعزیرات حکومتی:

شرکت نگین بتن خواستار انتشار عمومی مدارک استاندارد شرکت خود شد

خیاونیوز: در پی انتشار خبر مربوط به کیفیت پایین بتن یکی از شرکت های عرضه کننده بتن آماده در مشکین شهر و پس از آن، ارسال جوابیه از سوی شرکت نگین بتن و پیگیری بازرسان سازمان صنایع و معادن شهرستان درمورد وجود یا عدم وجود استانداردهای لازم در زمینه تولید... 

همه اخبار