خدا را بر رعیت رحمت آورید!

خیاونیوز:  فقدان روش های اقناعی در برخورد با پدیده ای موسوم به بدحجابی باعث شده است که برخی – که اتفاقا حسن نیت دارند – به روایاتی متوسل شوند که هدف آن نشان دادن شدت قباحت این پدیده و اقناع مرتکبان آن جهت رعایت حجاب می باشد. گاهی در این مسیر از حد وسط... 

همه اخبار