چرا ما پایلوت صنعت نشویم؟ آیا پایلوت کشاورزی شدن به نفع استان و شهر ما است؟

خیاونیوز: بدون مقدمه باید اشاره کنم که طی یک برنامه ملی و سند بالا دستی “آمایش سرزمینی” بخش های مختلف کشور را با توجه به قابلیت ها به جهت گسترش کشاورزی یا صنایع و … استان معین قرار داده اند و بودجه ها و برنامه ریزی های باید بر مبنای این طرح صورت گیرید.... 

همه اخبار