به بهانه ی انتقاد اصلاح طلبان از رسانه ها:

آقایان اول تکلیف خودتان را روشن کنید!

خیاونیوز-یاداشت مدیر مسئول: چند صباحی است که جلسه ای با عنوان جلسه ی همفکری اصلاح طلبان تشکیل می شود که جای بسیار خرسندی دارد،به این دلیل که عده ای از بزرگواران احساس وظیفه کرده و سعی می کنند در برخی مسائل شهرستان راه کاری نشان داده و وضعیت موجود در شهرستان... 

همه اخبار