نقادی غیر منصفانه،عامل اصلی مشکلات شهری/سیاست زدگی آفت یک شهر

مشگین شهر-خیاو نیوز: با وجود مهیا بودن امکانات پیشرفت همه جانبه در شهرستان،نگرش ها و نقادی های سیاسی بیجا موجب تضعیف مدیران فعال میشود. به گزارش خبرنگار خیاو نیوز سیاست زدگی در یک جامعه به یک معضل بزرگی تبدیل شده است که این مشکل مانع پیشرفت یک شهر می شود. شهرستان... 

همه اخبار