آپولوتیسم درمشگین شهر

                                                           سیاست زدگی                                             دراین شب سیاهم گم گشته راه مقصود                                            از گوشه ی بیرون آی ای کوکب هدایت  صفرجعفرزاده:  انسان امروزی در زیر حجاب های سنگین سیاست... 

همه اخبار