سامک مظلومی:

دکه های سطح شهر مشگین شهر سازماندهی می شوند

خیاو نیوز:در سطح شهر شهرستان مشگین شهر دکه هایی در حاشیه خیابان ها قرار گرفته که متعلق به شهرداری است که به افراد خاصی واگذار شده و از آن برای انجام کارهای مختلف از جمله، روزنامه فروشی، میوه فروشی، ارائه خدمات و … استفاده می شود. اما با توجه به اینکه... 

همه اخبار