تخریب نیمی از سازه های بازار روز مشگین شهر

این بازار که در قسمت شمالی میدان میوه و تره و بار واقع شده پس از گذشت چهار سال از زمان احداث تاکنون به بهره برداری نرسیده است. بازار روز مشگین شهر با هدف تسهیل در دسترسی شهروندان به مایحتاج عمومی و ساماندهی دستفروشان در سال ۹۰ احداث شده است. این مکان در... 

همه اخبار