رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

تغییر شرایط اقلیمی،بحران آب و خشکسالی ازچالش های مهم و پیش روی بخش کشاورزی است

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در جلسه شواری تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی مشگین شهربرگزار گردید با بیان این که افزایش روزافزون جمعیت و کاهش منابع و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اقداماتی... 

همه اخبار