مدرسه شاهد فدک، آموزشگاه نمونه بهداشتی شهرستان مشگین شهر

خیاونیوز: مدرسه شاهد فدک، آموزشگاه نمونه بهداشتی شهرستان مشگین شهر شد. مدیر شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر گفت: به دنبال مصوبه شورای بهداشت و سلامت مبنی بر بررسی وضعیت بهداشتی مدارس دولتی و غیردولتی منطقه ۱۳۶ آموزشگاه مختلف در این شهرستان توسط کارشناسان... 

همه اخبار