اعمال فشارهای سیاسی خارج از دانشگاه و حذف فیزیکی، شایسته دانشگاه نیست!

خیاونیوز: هادی محمدیان/ لطفا زود قضاوت نفرمایید!)+( فرض را بر صحت اخبار میگزاریم+ چون دانشگاه هم تکذیبیه نداده تا کنون) قبل از پرداختن به موضوع برای رفع ابهام باید اشاره کنم که نگارنده هیچ ارتباطی و یا آشنایی با هیچ کدام از افراد مطرح شده ندارد و اصولا... 

همه اخبار